Služby

Druh všeobecne prospešných služieb :
 vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 zabezpečenie správy, údržby a obnovy bytového fondu
 podpory zamestnanosti a mobility pracovnej sily v regióne formou sprostredkovania práce alebo pridelenia zamestnanca k inému zamestnávateľovi
 rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít obyvateľstva formou usporadúvania alebo podpory športových podujatí, hier a propagácie telesných aktivít medzi obyvateľstvom

Podnikateľská činnosť :
 poľnohospodárska prvovýroba v chove hospodárskych zvierat vrátane ich predaja na ďalšie spracovanie
 obchodné služby v oblasti manažérskych služieb, plánovania a riadenia výroby
     plánovanie a odborná asistencia pri riadení a optimalizácii výrobného procesu v rastlinnej a živočíšnej výrobe a mechanizačných službách v poľnohospodárstve
     manažérske služby v oblasti riadenia celkového chodu spoločnosti, v oblasti výroby a obchodu spoločnosti, stanovenie celkovej stratégie výroby z cieľom zlepšenia hospodárnosti     výrobného procesu
 obchodné služby vo vedení administratívnej a účtovnej agendy
     vedenie účtovníctva v celom rozsahu vrátane triedenia a zaznamenávanie účtovných prípadov, vedenie a spracovanie evidencie miezd, vedenie a spracovanie evidencie daní,     vypracovanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania
     vedenie evidencie došlej a vyšlej pošty, skladovej evidencie, peňažnej hotovosti a bankových účtov, spracovanie štatistických výkazov, príprava podkladov pre plánovanie,     riadenie a kontrolu
     plánovanie a odborná asistencia, analýza a vypracovanie ekonomických podkladov a projektových zámerov
 prenájom nebytových priestorov a výrobných prevádzok
     poskytovanie voľných ustajňovacích priestorov na chov hospodárskych zvierat
     poskytovanie voľných prevádzkových priestorov a budov na hospodárske využitie formou prenájmu
 prenájom strojov a zariadení - poskytovanie voľných mechanizačných prostriedkov a technických zariadení na ďalšie využitie formou prenájmu
 dodávka vody - poskytovanie voľnej kapacity vlastných podzemných vodných zdrojov na hospodárske využitie
 rozvod elektrickej energie - poskytovať odber elektrickej energie z vlastnej alebo spravovanej rozvodnej NN siete na hospodárske využitie
 ubytovanie - poskytovanie ubytovania vo vlastnom alebo spravovanom ubytovacom zariadení
 stravovanie - výroba a predaj jedál a nápojov vo vlastnom alebo spravovanom stravovacom zariadení
 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode